0

Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА www.taotastore.com
 
Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Вас, наричан по-долу купувач или клиент и ТАОТА ЕООД, наричан по-долу за краткост продавач за извършването на покупки в www.taotastore.com, още наричан по-долу онлайн магазин, и Ви обвързват от момента на влизане до напускане на настоящия уебсайт.

Използването на онлайн магазина чрез зареждане, разглеждане и осъществяването на поръчки означава, че Вие сте приели общите условия за ползването му. В случай че НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на продукти онлайн от ТАОТА ЕООД. 

Taotastore.com е интернет сайт за електронна търговия собственост на ТАОТА ЕООД. Фирмата е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1407, ул. Страцин 17, ЕИК 831543183. Адрес и контакти за кореспонденция : България, София 1407, ул. Страцин 17, тел. 02/962 0571, email: taota@taota.com.


 
I. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
 
1. Регистрираният потребител в онлайн магазин получава правото да поръчва предлаганите продукти или да ги отказва по надлежния ред.
 
2. Потребителят има право:
2.1. Да разглежда, поръчва по индивидуална заявка и получава продукти от онлайн магазина на ТАОТА.
2.2. Да се информира за състоянието на своята поръчка.
2.3. Да му бъде доставен заявения продукт на посочения при заявката адрес за доставка, след заплащане на продажната цена.
 
3. Потребителят е длъжен:
3.1. Да заплати цената на продукта.
3.2. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.
3.3 Да уведомява незабавно ТАОТА и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
3.4. Да не извършва злоумишлени действия.
3.5. Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес с цел получаване на закупената стока.
3.6. Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 
4. Продавачът има право:
4.1. Да отказва достъп и да анулира регистрации на потребители.
4.2. Да отказва поръчки, без да има разходи за потребителя. В този случай ТАОТА не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя освен да възстанови сумите, платени от потребителя предварително, когато има допуснати технически грешки в публикуването на информация.
4.3. Да редактира съдържанието на сайта, като съществуващи цени, условия за ползване, продукти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
4.4. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на онлайн магазина на ТАОТА. Те остават собственост на ТАОТА и в този смисъл търговецът не е ограничен в използването им и не е длъжен да плаща каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
4.5. Да запазва материали и информация, използвани или разположени на онлайн магазина на ТАОТА или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на ТАОТА , както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
4.6. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите „Общи условия”.
 
5. Онлайн магазинът на ТАОТА :
5.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
5.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за продуктите, тъй като тя е предоставена от основните вносители.
5.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носи никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на онлайн магазина на ТАОТА . Ако в резултат на ползване на онлайн магазина на ТАОТА , на продукти или услуги от него от ваша страна възникнат вреди, вие поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
5.4. Не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените продукти, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на конкретни продукти се приема за изразено съгласие от страна на потребителя относно вида и качеството им.
5.5. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез онлайн магазина на ТАОТА.
5.6. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
 
6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на онлайн магазина на ТАОТА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не пораждат каквато и да било отговорност или задължения за ТАОТА.
 
 
II. ДРУГИ УСЛОВИЯ
 
1. Вие сте съгласни ТАОТА да ви изпраща електронни писма с цел да ви информира за промени или допълнения в нашия сайт, продукти и т.н.
 
2. Ние полагаме всички усилия да покажем максимално точно цветовете на продуктите, които предлагаме. Тъй като цветовете, които виждате на вашия компютър, зависят от самия монитор, ние не гарантираме, че са актуалните цветове.

3. ТАОТА осъществява обработване на личните Ви данни в съответствие с изискванията на Регламента за защита на данните (Регламента), като е предприема необходимите технически и организационни мерки за осигуряване на защита на правата на физическите лица – субекти на лични данни. ТАОТА получава ограничен набор от лични данни (имена, е-мейл, телефон) на потребителя. ТАОТА обработва личните данни единствено за нуждите на ползването на онлайн магазина от потребителя и поема ангажимент за осигуряване на прозрачност и информираност на физическите лица – субекти на лични данни, които да гарантират ефективно упражняване на правата, предоставени им по силата на Регламента.

4. Договорът се счита за сключен между страните след приемане от ТАОТА чрез онлайн магазина си на заявлението за покупка попълнено правилно от потребителя в процеса на поръчка.
5. Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.
6. ТАОТА не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства, независещи от него
7. С цел персонализиране на Вашите посещения, понякога запазваме на Вашето устройство малки файлове с данни, наречени „бисквитки“ (cookies). Това е стандартна практика, използвана масово в почти всички сайтове по света.

III. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
 
1. "Потребител" е всеки, който е заредил в своя браузър онлайн магазина на ТАОТА.
 
2. "Поръчка" е индивидуалната заявка от съответния потребител през неговия личен профил за закупуване на стоки от .
 
3. "Услуги" са всички действия, осъществявани от ТАОТА при и/или по повод предлагането, продажбата и доставянето на стоки от този онлайн магазин.